Kutak za iznajmljivače soba, apartmana i kuća za odmor

Pouzdanog partner je teško pronaći. Lokalna turistička agencija uvijek može pomoći u popunjenu vaših kapaciteta. Zanima vas kako je poslovati s nama? Onda nastavite čitati ovaj tekst.

 Da bi vaš kapacitet mogli oglasiti na našim stranicama potrebno je učiniti slijedeće:

1) potpisati Ugovor o posredovanju sa putničkom agencijom Eros Rab d.o.o

2) priložiti fotokopiju Rješenja o kategorizaciji smještajnih jedinica

3) priložiti fotokopiju cjenika smještajnih jedinica koje iznajmljujete

4) potpisati Pristupnicu i

5) Pročitati Opće uvjete suradnje s Iznajmljivačima smještajnih kapaciteta koji su objavljeni u nastavku ovog teksta

 

Eros Rab d.o.o Opći uvjeti suradnje s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Eros Rab d.o.o., R.brigada 22, 51280 RAB, OIB: 47713767105, ID HR-AB-51-040233563 je turistička agencija (u daljnjem tekstu: Agencija), a ujedno i poslovni sustav za prezentaciju i prodaju turističkih usluga i smještajnih kapaciteta (u daljnjem tekstu smještajna jedinica) putem Interneta, partner agencija i drugih medija. Iznajmljivač smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) je fizička ili pravna osoba koje prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

 

Članak 2.

Ovim Općim uvjetima, iznajmljivač i Agencija dogovaraju međusobne odnose i način suradnje pod kojima iznajmljivač ustupa Agenciji pravo prodaje svojih smještajnih jedinica. Opći uvjeti su uz Pristupnicu i Cjenika sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenog s iznajmljivačima. Potpisom Ugovora o posredovanju iznajmljivač potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Općih uvjeta te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve odredbe iz ovog dokumenta postaju pravna obveza za iznajmljivača i za Agenciju.

 

MEĐUSOBNA I POJEDINAČNA PRAVA I OBVEZE

 

Članak 3.

Iznajmljivač potvrđuje da je ishodio sva zakonom propisana odobrenja i dozvole za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti te ostalim predmetnim zakonima i propisima. Cjenik i rješenje o kategorizaciji (fotokopija) iznajmljivač daje na uvid djelatnicima Agencije. Cjenik je dužan u smještajnoj jedinici držati na vidiljivom mjestu. Iznajmljivač potvrđuje da neometano i u potpunosti raspolaže svim vlasničkim pravima na turističkom objektu koji se nalazi na rješenju o kategorizaciji, i kao takav je ovlašten samostalno sklapati pravni posao kojim se turistički objekt iznajmljuje kao ugostiteljski sadržaj namijenjen pružanju turističkih usluga.

 

Članak 4.

Odredbe ovih općih uvjeta se primjenjuju na sve smještajne turističke kapacitete iznajmljivača koji su navedeni u Rješenju (u nastavku: smještajni kapaciteti) osim ako nije pismeno drugačije dogovoreno.

 

Članak 5.

Agencija će zastupati iznajmljivača na području svog djelovanja na način da definirane poslove provodi u ime i za račun iznajmljivača ili u svoje ime i za račun iznajmljivača. Iznajmljivač potpisom na Ugovoru ovlašćuje agenciju da sa gostima zaključuje ugovor. Zaključenim ugovorom o boravku gostiju smatra se svaki dolazak i boravak gostiju u iznajmljivačevim smještajnim kapacitetima kao i svaka novčana transakcija koja prati realizaciju tog ugovora.

 

Članak 6.

Agencija je dužna, na traženje iznajmljivača, odmah pružiti sve potrebne informacije vezane za tržišnu situaciju. Agencija se obvezuje o interesima iznajmljivača, u svim poslovima skrbiti pažnjom dobrog gospodarstvenika. Ukoliko određeni poslovi nisu definirani ugovorom ili općim uvjetima suradnje, agencija se obvezuje o njima konzultirati sa iznajmljivačem, te se držati njegovih uputa, i to za vrijeme cijelog rezervacijskog procesa; od inicijalnog upita gostiju, tijekom sklapanja ugovora sa njima, pa do završetka njihova boravka u smještajnim kapacitetima iznajmljivača.

 

Članak 7.

Agencija će vršiti promociju i rezervaciju iznajmljivačevih kapaciteta putem klasične prodaje, mreže svojih poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu, te Interneta. Agencija je obvezna podatke o svakoj smještajnoj jedinici uključiti na stranice http://www.rab-novalja.com najkasnije 30 dana od dana potpisa Pristupnice, uz uvjet da su agenciji dostavljeni svi relevantni dokumenti i podaci. Agencija ima pravo, bez prethodne najave iznajmljivaču, privremeno isključiti pojedinu smještajnu jedinicu sa svojih stranica. Spomenuto isključenje može se dogoditi uslijed tehničkog ili drugog opravdanog razloga i ne znači prekid članstva u sustavu agencije. Agencija ima pravo isključiti smještajne jedinice iznajmljivača sa svojih stranica, bez prethodne najave iznajmljivaču, ukoliko se iznajmljivač ne pridržava odredaba ovih Općih uvjeta ili uslijed određenih radnji od strane iznajmljivača čime je izravno nanešena šteta Agenciji. Iznajmljivač odgovara za istinitost tekstualnih i brojčanih informacija, te za vjerodostojnost fotografija. Kao istinite i vjerodostojne uzimat će se samo informacije navedene na stranicama www.rab-novalja.com te originalnim Eros Rab d.o.o. obrascima, odnosno informacije dostavljene e-mailom, telefaksom ili poštom te potpisane od samog iznajmljivača. Ukoliko iznajmljivač u roku od 30 dana od objave podataka na stranicama www.rab-novalja.com nije dao nikakav prigovor smatrat će se da su objavljeni podaci vjerodostojni. Suradnja među strankama se ne temelji na fiksnom zakupu, već se iznajmljivačevi kapaciteti zakupljuju na upit.

 

Članak 8.

Agencija izričito izjavljuje da je suglasna da iznajmljivač može nesmetano angažirati svoje kapacitete samostalno, odnosno na isti ili sličan način može surađivati i ugovarati poslove i sa trećim osobama koje se bave istim ili sličnim poslovima kao ona, te se odriče bilo kakvih prigovora s tim u vezi. Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne nepopunjenosti iznajmljivačevih kapaciteta. Iznajmljivač izričito izjavljuje da je suglasan da, sve poslove iz ugovora o posredovanju, agencija može na svom području djelovanja bez ikakvih ograničenja raditi i za neograničen broj drugih iznajmljivača, te se odriče bilo kakvih prigovora s tim u vezi kao i stavljanja bilo kakvih primjedbi po osnovi šteta zbog konkurencije proizašle iz rada vezanog uz ugovor o posredovanju.

 

NAČIN POSLOVANJA

 

Članak 9.

Agencija se obvezuje stalno brinuti i raditi na tome da agencijski gosti realiziraju boravak u iznajmljivačevim kapacitetima. Prilikom sastavljanja ponude gostu, agencija se obavezuje obavijestiti iznajmljivača o terminu potencijalne rezervacije, te zatražiti njegovo usmeno odobrenje da ponudi njegove kapacitete. Iznajmljivač, po svojoj volji, može prihvatiti ili odbiti agencijski prijedlog za ponudom njegovih kapaciteta gostu. Ukoliko iznajmljivač pokaže nezainteresiranost za predložene goste agencija nema pravo prigovora, te smještajne kapacitete iznajmljivača neće nuditi gostu. Svoju nezainteresiranost za predložene goste iznajmljivač mora izraziti odmah. Ukoliko iznajmljivač izrazi interes za ponudom njegovih kapaciteta gostu, iznajmljivač daje agenciji opciju da mu tu rezervaciju i potvrdi. Unutar roka opcije iznajmljivač nije u mogućnosti realizirati drugu rezervaciju u terminu koji bi se preklapao sa terminom za kojeg je agenciji dao opciju. Ukoliko po isteku opcije agencija ne bi potvrdila rezervaciju, iznajmljivač sasvim slobodno raspolaže svojim kapacitetima. Ukoliko se pri postavljanju upita nije dogovorilo drugačije, a ovisno o sezoni, opcija upit traje: 10 dana - za upite postavljene od 1. listopada do 30. travnja 7 dana - za upite postavljene od 1. svibnja do 30. lipnja i od 1. rujna do 30. rujna 24 sata - za upite postavljene od 1. srpnja do 31. kolovoza Ukoliko rezervacija za koju je postavljen upit započinje unutar 7 dana, uključujući i dan postavljanja upita, isti neovisno o sezoni, tj. datumu kada je postavljen, vrijedi 24 sata. Članak 10. Iznajmljivač se ovim ugovorom obavezuje redovito obaviještavati agenciju i pravovremeno ažurirati kod agencije stanje raspoloživosti njegovih smještajnih kapaciteta, na način da telefonski, fax-uređajem ili e-mailom obavještava agenciju o svakoj sklopljenoj rezervaciji koju je realizirao nezavisno od agencije, tj. samostalno ili uz pomoć neke druge turističke agencije. Javljanje EROS RAB vrši se odmah po potvrđenoj rezervaciji ili upitu od strane treće osobe i to telefonom ili faxom na broj 051 724 688, @mailom: .(JavaScript must be enabled to view this email address), te direktnim kontaktom s djelatnicima agencije.

 

Članak 11.

Agencija za svaku grupu gostiju, koja je, sukladno slobodnim terminima koji su naznačeni i usmenoj izjavi iznajmljivača o mogućnosti raspolaganja istim, uplatila rezervaciju za određenu smještajnu jedinicu predmetnog objekta, poštom, osobno ili faks uređajem, dostavlja iznajmljivaču potvrdu rezervacije u kojem se nalaze informacije u svezi gosta: ime i prezime nositelja rezervacije, broj osoba, vrstu rezervirane smještajna jedinica i vrsta usluge koju su rezervirali, termin boravka. Ukoliko je potvrda rezervacije uslijedila u roku ponuđene opcije iznajmljivač se obvezuje potpisati primjerak potvrde o rezervaciji, te isti u roku 24 sata, osobno, poštom ili faks uređajem, vratiti natrag agenciju. Iznajmljivačevo neprihvaćanje gosta koji je uplatu akontacije i konačnu potvrdu rezervacije izvršio u roku ponuđene opcije, daje agenciji za pravo zahtijevati naknadu štete jednaku dvostrukom iznosu nepotvrđene rezervacije. Iznajmljivač je dužan od korisnika usluge (u daljnjem tekstu gost) tražiti uputnicu-voucher (u daljnjem tekstu voucher) te na temelju informacija iz njega primiti goste i pružiti im one usluge koje su na njemu naznačene. Agencija financijski odgovara samo za usluge i goste naznačene na voucheru. Iznajmljivač nije dužan primiti više gostiju u smještaj nego što je naznačeno ili pak produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na voucheru, ali uz adekvatnu nadoplatu ima pravo prihvatiti više osoba ili produžiti uslugu smještaja. O tome je obvezan obavijestiti Agenciju. Iznajmljivač nije dužan primiti gosta u slučaju dokazivih ili očitih izuzetnih okolnosti (nagla bolest, smrtni slučaj, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) o čemu je također obvezan odmah obavijestiti Agenciju.

 

PLAĆANJE I CIJENE

 

Članak 12.

Agencija može naplaćivati usluge na više načina, neovisno od toga da li iznajmljivač IMA registriranu samostalnu djelatnost (obrt) ili poduzeće:

(1) Agencija u ime i za račun iznajmljivača naplaćuje usluge, te fakturira uplate od fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva. Agencija vrši plaćanje prema cijenama iz cjenika koje utvrđuje iznajmljivač i koji je sastavni dio Pristupnice, i za navedenu uslugu dobija dogovorenu proviziju. Agencija izdaje račun za proviziju iznajmljivaču i isplaćuje mu ostatak novca.

(2) Agencija u svoje ime, a za račun iznajmljivača naplaćuje usluge, fakturira po posebnom postupku oporezivanja te prima uplate od fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva. Agencija vrši plaćanje prema iznajmljivaču na temelju računa kojeg je iznajmljivač dužan ispostaviti Agenciji za tražene usluge.

(3) Ukoliko su cijene izražene u eurima preračun u kune vrši se prema kupovnom tečaju PBZ na dan obračuna.

 

Članak 13.

Pri rezerviranju smještaja, gost bira odredište, termin i uslugu te ima mogućnost odabrati jedan od ponuđenih načina plaćanja o kojima će iznajmljivač biti obavješten najkasnije pri potvrdi rezervacije:

(1) cjelokupnu uplatu rezervacije gost vrši posredstvom Agencije. Agencije se obvezuje uplatiti iznajmljivaču dogovoreni iznos 7 dana po odlasku gosta iz rezervirane smještajne jedinice.

(2) Prvi dio uplate/akontacije gost će izvršiti posredstvom Agencije. Ostatak iznosa gost će uplatiti izravno iznajmljivaču po dolasku u smještajnu jedinicu u gotovini te je iznajmljivač dužan isto prikazati kao svoj prihod. Agencija ne posreduje niti odgovara pri naplati ostatka iznosa. U slučaju da gost ne uplati navedeni iznos iznajmljivaču, iznajmljivač ga nije dužan primiti u smještaj. Za preostali dio novca, koji gost uplaćuje direktno iznajmljivaču, agencija izdaje uputnicu, te će mu primjerak uputnice dostaviti neposredno prije dolaska gosta ili će sam gost po dolasku uputnicu uručiti iznajmljivaču. Agencija se obvezuje da podatke iz iznajmljivačevih računa neće učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanim slučajevima, i da će te podatke čuvati kao poslovnu tajnu. Istovremeno sa slanjem potvrde o rezervaciji iznajmljivaču, agencija šalje gostima voucher (uputnicu) kako bi im učinila dostupnim sve bitne informacije vezane uz vlasnika i adresu smještajne jedinice koju su rezervirali. Na voucheru je istaknuto preostalo dugovanje gosta, ako takvog ima. Na dan svog dolaska u smještajnu jedinicu gosti predaju iznajmljivaču voucher/uputnicu, te direktno iznajmljivaču plaća iznos naznačen na voucheru, a za što im iznajmljivač izdaje odgovarajući račun. Ukoliko je gost platio ukupan iznos u agenciji ona se obavezuje izvršiti isplatu iznajmljivaču u roku od 7 dana po prestanku navedene usluge na račun koji navede iznajmljivač.

 

Članak 14.

Obveza iznajmljivača je prijava i odjava gosta smještenih u njegovim kapacitetima u nadležni ured turističke zajednice te plaćanja pripadajućih poreza, prireza, doprinosa, turističke članarine i boravišne pristojbe, te se obvezuje voditi ostale potrebne evidencije.. Sve navedene radnje iznajmljivač treba učiniti u zakonski propisanom roku. Agencija svoju proviziju / prihod može ostvariti na sljedeće načine:

(1) naplatom provizije iznajmljivaču za izvršene usluge posredovanja u ime i za račun iznajmljivača;

(2) naplatom provizije iznajmljivaču i razlike u cijeni od gosta, na osnovi ponude koju je gost prihvatio. Osnovna usluga iznajmljivača je dnevni najam smještajne jedinice.

 

Članak 15.

Ukoliko iznajmljivač želi da agencija, u njegovo ime i za njegov račun, u zakonom propisanim rokovima, obavi prijavu i odjavu stranih i domaćih gostiju nadležnim tijelima ona će to uz pripadajuču naknadu učiniti. Za izvršene usluge, definirane ovim člankom, iznajmljivač se obvezuje agenciji platiti trošak prijave gostiju, u kunskoj protuvrijednosti, od 3,00 € + PDV po prijavljenom gostu i za usluge izdati račun.

 

Članak 16.

Cijene smještajnih jedinica mogu se mijenjati isključivo u razdoblju od 1.10. do 15.12. tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu i to mora biti obavljeno u pismenoj formi. Usmene izmjene cijena i sezona neće biti uzete u obzir od strane Agencije. Nove cijene postaju važeće danom objave na stranicama http://www.rab-novalja.com, a najkasnije 15 dana nakon dostavljanja cijena poslovnici u Rabu (pismeno ili e-mailom). Iznajmljivač nema pravo mijenjati cijene za odobrene upite i potvrđene rezervacije. Članak 17. Boravišna pristojba je uključena u navedenu cijenu smještajne jedinice i nije posebno iskazana.

 

OPREMLJENOST SMJEŠTAJNIH JEDINICA

 

Članak 18.

Iznajmljivač se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe i pribor za jelo u kuhinji, čiste ručnike, toalet papir i sapun u kupatilu, ormar sa vješalicama u sobama, te par čistih plahti za svakog gosta. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice izmjena plahti i ručnika će biti obavljana jednom tjedno. Ukoliko će se zakup smještajnih jedinica obavljati izvan ljetnih mjeseci, iznajmljivač se obvezuje osigurati odgovarajuće pokrivače, te adekvatno grijanje prostorija u kojima boravi gost. Svi navedeni sadržaji su uračunati u iskazanoj cijeni. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu.

 

ČISTOĆA, UREDNOST I ODRŽAVANOST

 

Članak 19.

Nečista i neuredna smještajna jedinica daje za pravo gostu da jednostrano, bez ikakvih obveza, otkaže dogovorenu rezervaciju, a iznajmljivaču uskraćuje pravo da od agencije traži bilo koji oblik naknade štete zbog nerealizirane rezervacije. Ukoliko gost dođe na odredište, ali zbog objektivnih okolnosti koje se nisu mogle ni naslutiti iz vizualnog prikaza na elektronskom ili klasičnom katalogu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem (prljavština u smještajnoj jedinici, nečisto posuđe, smrad i vlaga, nedostatak tople vode ili struje, voda koja curi ili kapa, stari rasklimani namještaj, neudobni madraci...), te ne želi ući u smještajnu jedinicu, agencija nema nikakvih obveza prema iznajmljivaču. Po odlasku gostiju iznajmljivač obavlja završno čišćenje smještajne jedinice. Završno čišćenje je uračunato u iskazanoj cijeni.

 

PROMJENE NA I U PREDMETNOM OBJEKTU

 

Članak 20.

O svim eventualnim promjenama kako na i u predmetnom objektu, tako i o promjenama u bližoj okolici iznajmljivač mora obavijestiti agenciju u najkraćem mogućem roku. Posebice se naglašava da iznajmljivač prije početka radova, kojima se mijenja unutarnji ili vanjski vizualni identitet njegovog objekta (izmjena površine obrađenih smještajnih jedinica, izmjena rasporeda prostorija unutar smještajnih jedinica, odnosno bilo kakve promjene koje utječu na raspoloživi kapacitet obrađenih smještajnih jedinica), treba obavijestiti agenciju o tome, kako bi se izmijenjene smještajne jedinice, odnosno smještajne jedinice koje tijekom iduće sezone neće ni postojati, povukle iz prodaje sa tržišta.

 

DOLAZAK I ODLAZAK GOSTIJU

 

Članak 21.

U zakupljenu smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati (na dan dolaska), a istu napuštaju prije 11.00 sati (na dan odlaska). Navedeno pravilo služi izbjegavanju susretanja gostiju iste smještajne jedinice u slučajevima kada se preklapaju datumi odlaska starih i dolaska novih gostiju. Iznajmljivač u roku 2 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju. Ukoliko stari gost napusti smještajnu jedinicu prije navedenog roka i iznajmljivač je osposobi za boravak, agencija će suglasno sa iznajmljivačem dopustiti gostu da koristi smještajnu jedinicu prije navedenog termina.

 

ŠTETE, REKLAMACIJE I OTKAZI REZERVACIJA

 

Članak 22.

Ukoliko bi nakon zaključenja ugovora o rezervaciji gosti koji su se smjestili u smještajnoj jedinici zahtijevali promjene koje bi utjecale na konačni financijski obračun - datumi dolaska ili odlaska, odnosno broj gostiju, korištenje usluga prehrane..., iznajmljivač se obvezuje uputiti goste na agenciju.

 

Članak 23.

Agencija ne odgovara za eventualnu štetu nastalu neprimjerenim korištenjem smještajnih kapaciteta. Svaku počinjenu štetu na smještajnim jedinicama iznajmljivač nadoknađuje direktno od gosta koji je tu štetu i počinio. Agencija ne snosi odgovornost za bilo kakve tjelesne nezgode ili smrt gosta nastale u samom objektu ili njegovoj neposrednoj blizini, već odgovornost za to snosi u potpunosti sam iznajmljivač, ukoliko se ustanovi da je do nezgode došlo nesavjesnim održavanjem domaćinstva od strane iznajmljivača. Ističe se posebni status kojeg gosti kojima se pružaju zakupljene usluge trebaju imati, te se najstrože zabranjuje upućivanje ili uključivanje gostiju u rješavanje eventualnih razmirica između iznajmljivača i agencije. Posebice se zabranjuje vršiti bilo kakvu prisilu nad gostima ili njihovom imovinom (fizički obračuni sa gostima, uskrata ključeva zakupljenih smještajnih kapaciteta, zapljena osobnih isprava, odnosno putovnica ili zapljena osobne imovine…), kao i sve druge akcije koje bi ometale planirani dolazak ili odlazak gostiju u i iz zakupljenih smještajnih kapaciteta, a sve s ciljem da jedna ugovorna strana prisili drugu na bezuvjetni prihvat njenih zahtjeva, a koji su u suprotnosti sa definiranom suradnjom. Kršenjem ove odredbe, ugovorna strana koja je vršila pritisak nad gostima se obvezuje na ime naknade štete isplatiti drugoj ugovornoj strani iznos ekvivalentan dvostrukoj vrijednosti sporne rezervacije.

 

Članak 24.

Gosti koje je dovela agencija su agencijski gosti. Ukoliko agencijski gosti pokažu interes za ponovni dolazak u predmetni objekt, iznajmljivač se obvezuje uputiti ih na agenciju kako bi agencija sa njima dogovorila i sredila sve potrebne formalnosti prema ustaljenoj proceduri. Agencija zadržava pravo takvim gostima, prema vlastitoj diskrecionoj ocjeni, umanjujući svoju proviziju, dati posebne popuste.

 

Članak 25.

Agencija se posebno obvezuje da u rezerviranom terminu gost dođe na odredište. Ukoliko gost ne bi došao na odredište, te rezervaciju ne bi opravdano otkazao, agencija se obvezuje u istom terminu, pronaći druge goste pod istim uvjetima koji su vrijedili za prethodno dogovorenu rezervaciju. U slučaju neuspjeha, agencija se obvezuje, u roku 7 dana, a koji teče od zadnjeg dana isteka prethodno dogovorene rezervacije, na žiro račun iznajmljivača isplatiti trodnevni iznos ukupne neto vrijednosti nerealizirane rezervacije. Ukoliko iznajmljivač ne bi prihvatio agencijske zamjenske goste gubi pravo na bilo kakav oblik naknade štete za nerealiziranu rezervaciju. Opravdani otkaz rezervacije predstavljaju svi oni slučajevi (bilo sa strane iznajmljivača, agencije ili gosta) koji su uzrokovani smrtnim slučajem, nezgodom ili bolesti koja iziskuje bolničko liječenje, odnosno zbog okolnosti koje su uzrokovane “višom silom” (rat, elementarne nepogode,...).

 

Članak 26.

U cilju unapređenja usluga agencije, te ostvarenja što bolje komunikacije između gostiju i agencije, gosti se obvezuju po povratku sa godišnjeg odmora ispuniti upitnik u kojem su mnoga pitanja vezana uz kvalitetu pružene usluge od strane iznajmljivača. Iznajmljivač iskazuje svoju suglasnost, te ovlašćuje agenciju da zaprimljene utiske gostiju, vezane uz objekt u kojem su boravili i gostoprimstvo koje im je tamo pruženo, bez obzira na njihov sadržaj, oglasi na agencijskim katalozima i Internet stranicama uz prezentaciju samog objekta, te na taj način drugim gostima omogući što realniji uvid u sve mogućnosti koje im predmetni objekt i njegovi domaćini pružaju.

 

AUTORSKA PRAVA

 

Članak 27.

Autorska prava (a posebice prava javnog distribuiranja i Internet prezentiranja) nad svim tekstovima i fotografijama napravljenim od strane agencije, a nastalim prilikom obrade predmetnog objekta, te obrade makro i mikrolokacije predmetnog objekta zadržava agencija. Iznajmljivač se napravljenim fotografijama i tekstovima može služiti u osobne svrhe jedino uz suglasnost agencije. Iznajmljivač preuzima na sebe obvezu da upozori bilo stare goste, bilo druge turističke agencije s kojima ima sklopljen ugovor, a koje će upoznati sa Internet adresom predmetnog objekta na domeni http://www.rab-novalja.com, da su sve fotografije i tekstovi na spomenutoj Internet adresi u vlasništvu turističke agencije Eros Rab d.o.o., te da su autorska prava i sva prava korištenja u potpunosti pridržana od strane Eros Rab d.o.o. S obzirom na činjenicu, da od svakog neovlaštenog korištenja fotografija i tekstova predmetnog objekta, posredno ili direktno, najveću korist ima iznajmljivač, ovim ugovorom se pretpostavlja odgovornost iznajmljivača za svako neovlašteno korištenje fotografija i tekstova bilo od strane samog iznajmljivača ili od strane drugih fizičkih i pravnih osoba i to na način da će agencija teretiti prvenstveno iznajmljivača za naknadu štete koja je ekvivalentna procijenjenoj koristi koju je iznajmljivač mogao imao od neovlaštenog korištenja spornih fotografija i uloženom trudu i vremenu predstavnika agencije u kreiranju i obradi istih. Istovremeno iznajmljivač će se potruditi da se sporne fotografije što prije povuku iz opticaja. Prilikom utvrđivanja činjenice povrede autorskih prava broj fotografija i tekstova nad kojima je došlo do povrede autorskih prava će biti u potpunosti nebitan.

 

VRIJEME TRAJANJA SURADNJE

 

Članak 28.

Suradnja se zaključuje na neodređeno vrijeme, a raskinuti se može jednostrano, pismenim otkazom jedne strane drugoj, uz otkazni rok od 30 dana, a u kojem stranke ugovora trebaju poravnati svoja međusobna dugovanja-potraživanja, ukoliko takva postoje. Ukoliko je suradnja među strankama ugovora postala neaktivna, iznajmljivač se obvezuje izvršiti sve obveze koje proizlaze iz do tada prihvaćenih, a još nerealiziranih pojedinačnih ugovora o rezervaciji. Ukoliko ne bi pristao izvršiti prihvaćene obveze iz još nerealiziranih, pojedinačnih ugovora o rezervaciji, a kojima je najavljen i rezerviran dolazak gostiju koji će iznajmljivačeve kapacitete koristiti uz zastupanje agencije, agencija ima pravo zahtijevati od iznajmljivača naknadu štete ekvivalentnu dvostrukom iznosu dogovorenog aranžmana.

 

POSEBNE ODREDBE

 

Članak 29.

Sadržaj ugovora i uz njega dana ovlaštenja i prilozi su poslovna tajna, i ni jedna ih ugovorna strana bez pismene suglasnosti druge strane ne smije nikome dati na uvid, osim ovisno o situaciji nadležnim organima pravosuđa i to isključivo u slučaju spora među strankama. Stranka koja prekrši ovaj članak je suglasna da će nadoknaditi štetu nastalu drugoj strani ili drugim oštećenim osobama. Agencija je dužna čuvati sve poslovne tajne iznajmljivača koje dozna tijekom trajanja ugovora, a ne smije ih koristiti ili otkrivati drugima niti nakon prestanka važenja ugovora.

 

RJEŠAVANJE SPORA

 

Članak 30.

Svaki eventualni spor stranke će pokušati riješiti sporazumno. U slučaju da stranke ne uspiju riješiti spor suglasne su da je za njegovo rješavanje nadležan sud u Rabu.